ORSAN ENERJİ, Evsel Atıkların geri dönüşüm ve enerji üretiminde 2 yöntem kullanmaktadır. 2 yöntem de TERMAL İŞLEM olarak değerlendirilmektedir. Bunlar:

1. PİROLİZ: Oksijensiz ortamda, Katı(kömür), Sıvı(piroliz yağı) ve Gaz(singaz) çıktılar meydana gelir.

2. TERMAL GAZİFİKASYON: Kısmi hava içeren ortamda, Katı(kömür) ve Gaz(singaz) çıktılar meydana gelir.

Termal süreçler biyolojik süreçlerden 10-1.000 kat daha yoğundur. Her 2 yöntemde de evsel atıklar ayrıştırılmalı ve sonra işleme tabii tutulmaktadır.

Tablo: Termal Bertaraf Yöntemleri Piroliz ve Gazifikasyon, Tipik Reaksiyon Koşulları ve Ürünler    

PirolizGazifikasyon
Reaksiyon Sıcaklığı (°C250 ‐ 900500 ‐ 1600
Yanma Odası Basıncı(bar)11‐45
Ortamİnert ‐ AzotO2, H2O
Stokiyometrik hava Hava Oranı0< 1
Gaz Halindeki ÜrünlerH2, CO, H2O, N2H2, CO, CO2, CH4, H2O, N2
Katı Haldeki ÜrünlerKül, KömürCüruf, Kül
Sıvı Haldeki ÜrünlerPiroliz Yağı, Su 

SİSTEM GERİ DÖNÜŞÜM VERİMLİLİĞİ: Tesise hammadde olarak getirilecek EVSEL ÇÖPÜN %100’ü geri kazanılacaktır. Bu nedenle geri dönüşüm verimi %100 olarak belirtilebilir. Dolayısıyla Vahşi Depolama sistemi ortadan kalkacaktır.

EVSEL ATIK ÖN AYRIŞTIRMA TESİSİ
Evsel Atık Ayrıştırma Tesisi talebe göre TAM OTOMATİK, YARI OTOMATİK ve MANUEL AYRIŞTIRMA şeklinde kurulabilir. Ancak genel olarak aşağıdaki alt komponentlerden meydan gelir.

TORBA AÇICI: Bu makine; tesise gelen atıkların içerisindeki kapalı olan poşetleri bir besleme ünitesi aracılığıyla, yırtma işlemini yapmak üzere donatılmış döner bir tambura besleyip poşetlerin büyük oranda açılmasını sağlayacaktır.
BESLEME KONVEYÖRÜ(EĞİMLİ YÜKSELTME): Ana besleme konveyörü olduğu için çelik palet ve zincirli olacaktır.
TAMBUR ELEK: Tambur Elek Uzunluğu: 12000 mm; Çap: 2500 mm; Eğim: 4-5º
BALLİSTİK ELEK: Eğimli eleğin dinamik hareketi sonucunda makine, üzerine dökülen atık fraksiyonunun farklı balistik özelliklerinden yararlanacak ve atığın verimli bir şekilde gruplanmasını sağlayacaktır. Makinenin çalışması ile: 2 boyutlu malzemeler yukarı doğru yüzdürülecek, 3 boyutlu malzemeler yuvarlanarak aşağıya taşınacak ve küçük organik malzemeler elenecek ve atıklar 3 gruba ayrılacaktır.
2 MANYETİK SEPERATÖR
Temizleme: Otomatik; Manyetik Uzunluk: Konveyör için uygundur
BANTLI KONVEYÖRLER
Kayış Hızı:           Frekans dönüştürücü ile değiştirilebilir
Tahrik Tamburu: Minimum 300mm çap, 10mm kauçuk kaplı ve elmas desenli.
Bant:                    Nitril Kauçuk, Yağa dayanıklı, Sonsuz Bant .3 sıra kort bezi EP125
OTOMATİK YATAY BALYA PRES MAKİNASI
ÇELİK KONSTRÜKSİYON AYIRMA PLATFORMLARI VE AYIRMA KABİNİ ELEKTRİK İŞLERİ VE OTOMASYON

3.1.PİROLİZ:

PİROLİZ, güncel tanımı ile, organik maddenin oksijensiz ortamda ısıtılarak gaz, katı veya sıvı ürünlere ayrılması işlemidir.

Bilgisayar kontrollü, Tam otomatik, Katalitik termal parçalama, Ayrıştırma.
Tesis, çok ciddi bir çevre problemi olan atıkların (minimum atık prensibiyle), her biri ayrı ekonomik değere sahip; yarı mamul olan bileşenlerine ayrılarak geri kazanılmasını sağlamaktadır. Sistem, oksijensiz ortamında kontrollü ısı ile malzemeyi termal parçalamaya tabi tutar. İşlem sonrasında; atıklar ana bileşenleri olan; karbon (kömür), organik üre, yanıcı gaz ve yağ olmak üzere dört malzemeye ayrıştırılacaktır.

KÖMÜR: Açığa Çıkan Karbon Siyahı 4500-4900 kCal değere sahip kok benzeri bir kömür mamuldür. Paketlenerek Katı Yakıt Kazanlarında yakılır niteliktedir.
PİROLİZ YAĞI: Yağ 10300-9300 kCal (üst -alt ısıl değer aralığıdır) değere sahip olup, dizel benzeri bir üründür. (Euro Motorin 0.83 kg/lt, 10200 kCal/kg) Proses içerisinde elektrik üreteçlerinde sıvı yakıt olarak kullanılacaktır. BIYOGAZ: Doğalgaz vasfında Metan ve Bütan karışımıdır. LPG’den daha yüksek kalorifik değere sahip olup, tesis içinde geri dönüşüme alınarak, yakma suretiyle enerji elde edilmektedir.

3.2. TERMAL GAZİFİKASYON:

Termal gazifikasyon yüksek sıcaklıkta ve az oksijenli ortamda (ortama bir miktar hava verilmekte; ancak ortamdaki oksijen miktarının stokiyometrik oranın altında olması sağlanmaktadır) organik atıklardan sentetik gaz üretilmesi sürecidir. Gazifikasyon sonucu üretilen sentetik gazın büyük bir bölümü hidrojen (H2) ve karbon monoksit (CO), kalan az miktarda kısım ise metan (CH4), karbondioksit (CO2) ve diğer gazlardan oluşmaktadır. Termal gazifikasyonda üç teknoloji mevcuttur. Bunlar piroliz, konvansiyonel gazifikasyon ve plazma gazifikasyondur. Gazifikasyon yakmadan farklı bir süreçtir. Yakma, zengin oksijenli ortamda meydana gelir ve ürün olarak karbondioksit (CO2) ve su buharı oluşur. Termal gazifikasyon ile elde edilen gazlar biyoyakıt üretimi ve elektrik enerji üretimi için kullanılabilmektedir. Ayrıca gazifikasyon yan ürünleri kül, cüruf ve eriyik malzemeler tekrar kullanıma elverişli materyallerdir. Genel anlamda sistemin işleyişi aşağıdaki gibi özetlenebilir:

-Yakıt Hazırlama Ünitesi:

Sistemin ilk aşaması yakıt hazırlama ünitesidir. Tesise gelen atıklar depolanır ve mekanik parçalayıcılar yardımıyla uygun partikül boyutuna getirilir. Gerekli görüldüğü takdirde sıcak hava ile gazlaştırma odasına girmeden önce kurutma işlemine tabi tutulur.

-Gazlaştırma Reaktörü:

Termo-kimyasal reaksiyonun gerçekleştiği alandır ve sentez gazı burada oluşur. Yakıt reaktöre püskürtülür ve ilk yanma gerçekleşir. Devam eden süreçte hava popmalanması kontrol edilerek ortamdaki oksijen miktarı dengelenir ve yanma reaksiyonu gazlaşma reaksiyonuna dönüştürülür. Sıcaklık bu ortamda oksijen yardımıyla kontrol altında tutulur ve yaklaşık 1.00-1.300C de sabitlenir.

-Sentez Gazı ve Biyokül Oluşumu:

Yüksek sıcaklığın etkisiyle moleküler bağlar çözülür ve sentez gazı oluşur. Sentetik gazın içeriği yüksek oranda hidrojen ve karbonmonoksitten oluşur; bazı eser diğer gazlarda mevcuttur. Sentez gazı, gaz temizleyiciler yardımıyla zararlı olabilecek gazlardan temizlenir ve gaz motoru/türbini yardımıyla yakılarak enerjiye dönüştürülür.

Sentez gazının yanmasından elde edilen enerji elektriğe dönüştürülür ve şebekeye aktarılırken; yanma ve gazlaştırma sırasında ortaya çıkan atık ısı da atık ısı kazanları yardımıyla buhar türbinlerinden elektrik üretmek için kullanılır.

Biyokütlenin gazifikasyonu sonucu ortaya çıkan küle Biyokül (Biochar) denir. Yapısı sebebiyle toprak yapısının iyileştirilmesinde ve toprak kalitesinin artırılması konusunda aranılan bir üründür.

Süreçte üretilen sentez gazı, biyoyakıt ve biyokülün içeriği ve miktarı tamamen kullanılan teknoloji ve prosese bağlı olarak değişmektedir. Bu sebeple ürün hedef gözetilerek teknoloji ve proses seçiminin yapılması önemlidir. Düşük sıcaklıklar biyoyakıt ve biyokül üretimini artırırken, yüksek sıcaklıklar ise sentez gazının üretimini desteklemektedir.

Şekil 2: Entegre Gazifikasyon Sürecinin Akış Şeması